Followers

Google+ Followers

vrijdag 23 december 2011

23:12:2011


SaLuSa, December 23, 2011


Jullie willen bewijs zien van de geboekte vooruitgang en dat is te begrijpen nadat jullie vrij lange tijd geduldig op iets hebben gewacht wat de fase aan moet geven die gebeurtenissen hebben bereikt. Dat soort bewijs is slechts bekend bij degenen die er actief bij zijn betrokken en dat zijn natuurlijk onze bondgenoten, die je in veel verschillende landen zal aantreffen. Toch bevinden zij zich op de eerste plaats in de V.S. omdat dit de thuisbasis is van de vele geheime operaties die hebben plaatsgevonden. Het is ook de plaats waar de Illuminatie worden gevonden en waar jullie om die reden het eerste nieuws van hun arrestatie mogen verwachten. Het is duidelijk dat niets van deze aard en van een dergelijk belang kan beginnen zonder dat er informatie naar de buitenwereld wordt gelekt. Wat jullie dus kunnen doen is contact houden met betrouwbare bronnen op Internet die op de hoogte zijn van dergelijk nieuws. Op deze manier worden mensen die desinformatie verstrekken buiten spel gezet en kunnen mensen niet in verwarring worden gebracht. 

In de loop van de komende weken dienen jullie oplettend te zijn en in gedachten te houden dat de donkere Machten worden vervolgd, ongeacht in welk land zij zich bevinden. Afhankelijk van de uitkomst zal dit bepalen wanneer we ons plan de volgende fase in laten gaan en wanneer we de gewenste resultaten krijgen waardoor we met Disclosure, de publieke bekendmaking van ons bestaan, kunnen beginnen. Alles zit zo dicht tegen een oplossing aan en we wachten vol enthousiasme af. Alle spelers in het veld van de dualiteit moeten zich aan de regels houden, en niemand meer dan wij, waarvan zichtbaar was dat we dat deden. Wij van het Licht moeten hoge maatstaven handhaven binnen de Liefde en het Licht waarin wij opereren. De belangrijkste drijfveer is het toestaan van de keuze uit vrije wil, waarmee uiteindelijk de realiteit wordt gedicteerd die Mensen voor zichzelf creëren. Nadat dit is gebeurd, kunnen wij ons er niet mee bemoeien, al zien we misschien dat jullie een ongewenst pad inslaan. De waarheid moet door middel van ervaringen worden ontdekt en wij kunnen jullie niet ontzeggen waar jullie zelf voor hebben gekozen.

Maar we bedoelen daar niet mee te zeggen dat jullie nog steeds vastzitten in de diepten van de lagere energieën. In feite verloopt het bewustwordingsproces heel goed en met de onthullingen die binnenkort volgen, verwachten we dat het nog sneller gaat. Er gaat niets boven de waarheid om mensen in beweging te krijgen en ze naar een ander pad te brengen wat hen naar Ascentie leidt. Het is een weg naar de toekomst die alles bevat wat jullie zouden kunnen wensen als jullie je proberen voor te stellen hoe het zou zijn om je permanent in het Licht te bewegen. Denk eraan dat het materiële niveau waar jullie aan gewend zijn slechts een vale afspiegeling is van hoe het leven echt kan zijn. Het hogere niveau zal nog steeds heel solide overkomen maar de energie zal verfijnder zijn en wat jullie waarnemen als materie zal een hoger bewustzijnsniveau hebben en dienovereenkomstig reageren. Sommige mensen praten bijvoorbeeld al tegen hun planten maar hoe zouden jullie het vinden om hun reactie te kunnen registreren en met alle levensvormen te kunnen “praten”. Dat komt allemaal op een goed moment maar nadat jullie zijn geascendeerd.

We weten dat veel mensen gewoonweg niet begrijpen hoe de veranderingen kunnen plaatsvinden in de relatief korte tijd die er nog is tot eind 2012. Met het afsluiten van de cyclus van dualiteit en de grote sprong vooruit in bewustzijnsniveaus zullen jullie middels jullie eigen scheppingskracht en dankzij het voordeel van geavanceerde technologieën snel de Nieuwe Tijd in gaan. Ascentie als zodanig is niet uniek en het is een natuurlijke afsluiting bij de opwaartse beweging van het ene naar het volgende niveau. Het is de reden waarom iedere ziel die ervoor kiest in de huidige dimensie te blijven toch weer een nieuwe kans krijgt om te ascenderen als de volgende cyclus wordt afgerond. Maar we moeten eraan toevoegen dat iedere ziel op eigen inspanning op elk willekeurig moment kan ascenderen, mits zij het noodzakelijke niveau van bewustzijn bereikt.

Dierbaren, jullie zijn niet zo ver gekomen om in de steek te worden gelaten en de aan jullie gemaakte beloften zullen worden vervuld. Jullie gaan overvloed ervaren en zullen weten hoe het is om Een te zijn en in vrede en geluk te leven voordat jullie ascenderen. Het zal van waaruit jullie nu zitten een grote stap omhoog zijn en het gebeurt heel snel. Wanneer de duistere kliek en hun bemoeienissen niet meer in de weg zitten, wordt het echt een heel spannende tijd in jullie leven. De waarheid zal in overvloed aanwezig zijn en het leven krijgt een nieuw aanzien door de rozerode kleur van de liefde die tot in alles om jullie heen doordringt. Zelfs degenen die in de lagere trillingen verblijven zullen de veranderingen voelen en eventuele agressieve neigingen zullen tot rust komen. Niemand kan in dergelijke tijden verblijven zonder de invloed ervan te voelen en het zal degenen helpen die laat aan het ontwaken zijn.

De wereld blijft nog wel een tijdje onrustig wat betreft de financiële problemen, en de problemen met de Euro zijn verre van opgelost. Mogelijk zien jullie dat de gevolgen grote invloed hebben op wat er in andere delen van de wereld gebeurt. Bepaalde valuta zullen ophouden te bestaan en andere zullen het slachtoffer worden van de terugkeer naar een door Goud gedekt valutastelsel. Er komen waarschuwingen voor de gevolgen en gemengde adviezen door degenen die daar gevestigde belangen in hebben. Het is duidelijk dat het niet allemaal kan kloppen maar wees ervan overtuigd dat onze bondgenoten erbij betrokken zijn en dat de juiste beslissingen zullen worden genomen.

Dit bericht zal onze laatste zijn tot volgende week vrijdag, dus we wensen jullie alle geluk toe, afhankelijk van hoe jullie deze periode vieren waarin zo velen vrij nemen voor Kerstmis. Jullie vragen je misschien af of wij speciale gebeurtenissen vieren en ons antwoord daarop is ja, maar meestal in verband met Kosmische gebeurtenissen waar wij aan deel kunnen nemen en onze energie in stoppen. Natuurlijk hebben wij veel liefde en respect voor de Schepper en wij vergeten nooit dat onze levenskracht één en dezelfde is. Jullie zouden kunnen zeggen dat onze levens een doorlopende meditatie zijn ter ere van de Schepper. Ook jullie zullen zonder twijfel uiteindelijk de Schepper erkennen als de Bron van Al Dat Is. Een dergelijk besef gaat alle zielen veel dichter bij elkaar brengen en gebeurd zal het zijn met de pogingen de ene God boven de andere te verheffen. Begrijp dat elk Universum zijn eigen God heeft binnen welke jullie je bestaan hebben, dus de ruzies die jullie hebben over welke God oppermachtig is zijn onbelangrijk en volstrekt overbodig. Laten we ook opnieuw duidelijk maken dat God geheel Liefde is, en het zijn slechts de kleinere goden die oorlog promoten en zich overgeven aan bestraffingen.

Ik ben SaLuSa van Sirius en ik vertrouw erop dat jullie begrijpen dat het voor iedereen nodig is bereid te zijn zorgvuldig naar alle stevig gekoesterde overtuigingen te kijken, voor het geval ze door de binnenkort aan jullie vrij te geven waarheid worden uitgedaagd. Wij van de Galactische Federatie die samen met de Meesters komen, hebben geen intentie jullie te misleiden maar wensen jullie naar ons niveau omhoog te tillen waar slechts Liefde en Waarheid bestaat en dat is jullie echte thuis.Dank je SaLuSa,
Mike QuinseyWebsite:
Tree of the Golden Light
Vertaling: Charlotte
  


 


http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian
Originals and translations of Galactic Messages available at
http://peacelovelove.blogspot.com/
http://www.galacticchannelings.com/

First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on
First Contact Radio. The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.


0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS